ZAKRES USŁUG

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 • Przejęcie dokumentacji od developera/administratora.
 • Przygotowanie projektów planów gospodarczych bieżąca kontrola ich wykonania oraz dokonywanie ewentualnych korekt.
 • Przeprowadzanie remontów i modernizacji – systematyczne przywracanie dobrego stanu technicznego, dokonanie nadbudowy lub przebudowy.
 • Natychmiastowe usuwanie awarii.
 • Obsługa prawna i doradztwo w zakresie związanym z administrowaniem
  i zarządzaniem.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku.
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali i najemców.
 • Weryfikacja firm dostarczających usługi dla nieruchomości.
 • Stały nadzór nad wszystkimi firmami obsługującymi nieruchomość.
 • Czuwanie nad zapewnieniem nieruchomości ciągłości i jakości usług dostawców zewnętrznych, w szczególności: energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci.
 • Spisywanie i rozliczanie liczników zimnej i ciepłej wody dwa razy w roku.
 • Prowadzenie biura administracji oraz obsługa administracyjna i techniczno-eksploatacyjna obsługiwanych obiektów.
 • Organizacja ochrony nieruchomości.
 • Organizacja napraw, remontów bieżących obiektów i infrastruktury towarzyszącej
  oraz modernizacji nieruchomości.
 • Utrzymanie czystości obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno-porządkowego.
 • Pełnienie nadzoru nad wykonawstwem prac zleconych przez właściciela.
 • Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólne nieruchomości.
 • Zawieranie i odnawianie ubezpieczeń związanych z nieruchomością.
 • Doradztwo oraz przeprowadzanie wszelkich czynności związanych z otrzymaniem kredytów termomodernizacyjnych oraz dotacji unijnych.
 • Współdziałanie z właścicielami lokali z poszanowaniem ich praw wynikających
  z ustawy o własności lokali.

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów i przychodów.
 • Rozliczanie wszystkich poniesionych nakładów i kosztów związanych
  z nieruchomością.
 • Bieżąca ewidencja zaliczek uiszczanych przez właścicieli lokali.
 • Windykacja należności.
 • Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów wspólnoty.
 • Udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na jego życzenie, wyczerpujących informacji
  o sprawach dotyczących rozliczeń wszystkich kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA

 • Bieżąca kontrola i ewidencja stanu technicznego obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem stałej sprawności: oświetlenia obiektów, kanalizacji teletechnicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, co oraz gazowej.
 • Organizacja obowiązkowych przeglądów budowlanych, technicznych, sanitarnych
  i przeciwpożarowych stosownie do wymagań Prawa budowlanego.
 • Organizacja napraw, remontów bieżących obiektów i infrastruktury towarzyszącej
  oraz modernizacji nieruchomości.
 • Obecność administratora na terenie obiektu według potrzeb, po ustaleniu z Zarządem.
 • Całodobowy dyżur telefoniczny administratora.
 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację instalacji technicznych budynku.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
 • Częste kontrole firmy sprzątającej w celu zapewnienia utrzymania porządku
  i czystości na terenie nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Numer licencji zarządcy nieruchomości: 11655.
 • Miesięczna stawka za usługę administrowania nieruchomością jest ustalana indywidualnie i mieści się w granicach: 0,50–0,70 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych. Nie pobieramy dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przejęcia od inwestora/administratora dokumentacji technicznej oraz jej weryfikacji ze stanem faktycznym.
 • Posiadamy polisę ubezpieczeniową OC na sumę gwarancyjną 100 000 euro.
 • Istnieje możliwość wdrożenia podglądu internetowego przez każdego właściciela na swoje indywidualne konto, wraz z możliwością głosowania internetowego.
 • Nasz dział księgowości pracuje na programie Weles 3.

Mam nadzieję, że przedstawiony zakres usług zachęci Państwa do zadania szczegółowych pytań. Proszę pamiętać, że każda nieruchomość ma swoją specyfikę, dlatego jesteśmy gotowi spotkać się z Państwem w celu bliższego poznania nieruchomości oraz przedstawienia bardziej szczegółowej oferty.

Zapraszamy do kontaktu!